Współpraca

Wszystkie organizacje pragnące nawiązać współpracę z Fundacją oraz spełniające warunki rozpoczęcia tej współpracy, prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem "Zasady Współpracy z Fundacją Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych"

Pobierz deklarację.

Wypełnioną i podpisaną deklarację można przesłać na adres pocztowy lub mailem:

Fundacja Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych
ul. Ciołka 10, pok. 112
01-402 Warszawa
info@pkopo.pl

 


ZASADY WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ POLSKA KOALICJA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH


§ 1.


Do celów Fundacji Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych (zwanej dalej „Fundacją”) należy wszechstronne wspieranie i współpraca z organizacjami pacjentów onkologicznych, kreowanie wspólnej polityki zdrowotnej, reprezentacja organizacji członkowskich w kontaktach z instytucjami publicznymi, wymiana doświadczeń i przykładów dobrych praktyk w celu wzmocnienia organizacji pacjentów onkologicznych na poziomie krajowym i europejskim.
Realizacja powyższych celów Fundacji odbywać się będzie poprzez nawiązywanie współpracy z zainteresowanymi organizacjami (zwanymi dalej „Organizacjami”), których działalnością statutową jest podejmowanie działań na rzecz pacjentów onkologicznych.
 

§ 2.


Warunki rozpoczęcia współpracy Organizacji z Fundacją, są następujące:
Organizacja prowadzi działalność statutową na rzecz pacjentów onkologicznych, wspiera ich w procesie leczenia oraz aktywnym powrocie do życia społecznego i zawodowego;
pacjenci powinni być głównymi członkami Organizacji oraz jej zarządu;
Organizacja musi być organizacją non-profit;
Organizacja powinna być niezależna od administracji rządowej lub samorządowej, partii politycznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
osoby występujące w imieniu Organizacji muszą mieć stosowne legalne umocowanie;
 

§ 3.


Nawiązanie współpracy z Fundacją następować będzie w drodze złożenia deklaracji współpracy i akceptację niniejszych Zasad przez Organizację oraz wyrażenie przez Zarząd Fundacji zgody na nawiązanie współpracy. Deklaracja współpracy stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.
 

§ 4.


Wraz z rozpoczęciem współpracy Fundacja oraz Organizacja będą wzajemnie kooperować w kontaktach z osobami oraz instytucjami związanymi z ochroną zdrowia, w tym w szczególności z administracją państwową oraz samorządową, w zakresie działań systemowych w ochronie zdrowia. Fundacja będzie wspierać współpracującą Organizację oraz będzie ją reprezentować w kontaktach z ww. podmiotami.
 

§ 5.


Współpraca pomiędzy Organizacją, a Fundacją jest nieodpłatna.


 

§ 6.


Współpracujące z Fundacją Organizacje, będące stowarzyszeniami, uprawnione będą do rekomendowania swych przedstawicieli do powołania w skład Rady Fundacji. Powołanie przedstawicieli do Rady Fundacji następować będzie w drodze uchwały fundatorów Fundacji zgodnie z postanowieniami Statutu Fundacji.
 

§ 7.


Zakończenie współpracy pomiędzy Fundacją, a Organizacją może nastąpić w szczególności na skutek:
złożenia oświadczenia przez Organizację o zakończeniu współpracy z Fundacją;
podjęcia przez Zarząd Fundacji uchwały w sprawie zakończenia współpracy z daną Organizacją;
likwidacji Fundacji lub współpracującej Organizacji;
 

§ 8.


Niniejsze Zasady mogą ulec zmianie w drodze uchwały Zarządu Fundacji. W takim przypadku ich nowa treść zostanie niezwłocznie przekazana współpracującym Organizacjom w formie pisemnej, bądź drogą elektroniczną.

 

Zobacz wszystkich naszych członków

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności