Regulamin ONKOFundusz

Obowiązuje od: 15.12.2016

Ostatnia zmiana: 09.02.2022

 

 1. Portal onkofundusz.pl

Portal onkofundusz.pl powstał i jest prowadzony przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych (zwaną dalej PKPO), by stanowić medium pośredniczące pomiędzy użytkownikami sieci Internet, a osobami zmagającymi się z chorobą nowotworową, którzy za pomocą serwisu mogą uzyskać pomoc na leczenie i rehabilitację. Portal pozwala użytkownikom wybrać osobę, którą chcą wesprzeć finansowo, pacjentom zaś dotrzeć do użytkowników Internetu poprzez informację o organizowanych przez nich zbiórek charytatywnych.

 

REGULAMIN PORTALU ONKOFUNDUSZ.PL

 

§ 1 

DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia:

 1. Cel” – oznacza przeznaczenie środków zebranych w ramach Zbiórki, na refundację wydatków poniesionych na rzecz Podopiecznego na pokrycie kosztów określonych w Umowie;
 2. Dane” – oznacza informacje wskazane w Regulaminie, przekazywane przez Podopiecznego na rzecz PKPO w celu organizacji Zbiórki.
 3. Darowizna” – oznacza kwotę pieniężną przekazaną przez Darczyńcę w ramach przeprowadzonej Zbiórki na określony Cel, wchodzącą w skład Środków.
 4. Darczyńca” – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która w ramach realizowanej Zbiórki przekazał Darowiznę na Podopiecznego PKPO.
 5. Koordynator ONKOfunduszu” – osoba na mocy decyzji Zarządu Fundacji odpowiedzialna za realizację/prowadzenie zadań w zakresie Usługi.
 6. PKPO” – oznacza Fundację Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych wpisaną do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000333981, NIP:5252459491, REGON: 141943761, świadcząca Usługi za pośrednictwem Portalu.
 7. Podopieczny” – to osoba fizyczna, która po Zgłoszeniu, Weryfikacji i zawarciu Umowy z PKPO uzyskała status, umożliwiający przeprowadzenie Zbiórki. W imieniu Podopiecznego może występować upoważniona/upełnomocniona osoba fizyczna lub prawna. W przypadku niemożliwości ustanowienia upoważnienia/pełnomocnictwa reprezentacja podopiecznego następuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Portal” – oznacza portal internetowy onkofundusz.pl, dostępny pod adresem https://www.onkofundusz.pl, należący do PKPO.
 9. „Regulamin” – oznacza niniejszy dokument określający zasady korzystania z Portalu.
 10. Serwis pośrednictwa finansowego” – oznacza serwis platnosci.pl, świadczący usługi pośrednictwa finansowego i umożliwiający dokonywanie Darowizny, prowadzony przez usługodawcę działającego pod firmą prowadzonego przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, kapitał zakładowy: 4.000.000,00 zł.
 11. Środki” – oznacza kwotę pieniężną wyrażoną w złotych polskich, zbieraną w ramach Zbiórki w celu realizacji wskazanego Celu, składającą się z Darowizn.
 12. Umowa” – to pisemne wyrażenie woli PKPO i Podopiecznego w sprawie skorzystania z Usług, w szczególności poprzez udostępnienie przez PKPO na rzecz Podopiecznego subkonta bankowego na wypłaty w celu realizacji Celu.
 13. Usługi” – oznacza całokształt działań podejmowanych przez PKPO za pośrednictwem Portalu, polegające na udostępnieniu możliwości przeprowadzenia Zbiórki za pośrednictwem Portalu na wybrany Cel, oraz wpłacania Darowizn w ramach Zbiórki.
 14. „Usługodawca” – oznacza podmiot działający pod firmą o nazwie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, kapitał zakładowy: 4.000.000,00 zł.
 15. Użytkownik” – oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób umożliwiła Podopiecznemu korzystanie z Usług świadczonych w ramach Portalu przez PKPO.
 16. Weryfikacja” – oznacza procedurę określoną w Regulaminie, która polega na zweryfikowaniu zasadności przeprowadzenia Zbiórki. Za prawidłowość przeprowadzenia weryfikacji odpowiada PKPO.
 17. Zbiórka” – oznacza ogłaszaną za pośrednictwem Portalu akcję polegającą na zbiórce Środków na realizację wskazanego Celu.
 18. Zgłoszenie” – oznacza procedurę określoną w Regulaminie, która polega na zadeklarowaniu chęci skorzystania z Usług.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal stanowi wyłączną własność PKPO, która posiada wszelkie prawa do Portalu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej,
  a także do wykorzystywanych wzorców, formularzy i logotypów. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony przez Portal i zgodny z niniejszym Regulaminem.
 2. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu jest bezpłatne i PKPO nie pobiera na własną rzecz jakichkolwiek opłat za ich świadczenie.
 3. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem procedury zgłoszenia chęci korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu i potwierdzić mailowo na adres biuro@onkofundusz.pl.
 4. W celu korzystania przez Użytkowników z Usług dostępnych w Portalu niezbędne jest:

1) połączenie z siecią Internet;

2) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.

 1. Zgromadzone środki nie mogą być przeznaczone na inne Cele, niż określone powyżej, w szczególności Celami przeznaczenia Środków nie może być finansowanie lub refundacja wydatków niezwiązanych z leczeniem onkologicznym i rehabilitacją, jak również finansowanie i refundacja wydatków w szczególności takich jak:

1) koszty alternatywnych, nienaukowych lub niesprawdzonych metod leczenia, leków, operacji, zabiegów i terapii;

2) stałe koszty życia Podopiecznego (np. czynsz najmu mieszkania).

 1. Portal nie może zawierać treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym prawa innych osób i podmiotów, oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych przez siebie treści.
 2. Podopieczny zezwalając na umieszczenie w portalu określonych treści, w tym przedstawiających jego własny wizerunek, wyraża zgodę na ich upublicznienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zgoda na rozpowszechniania wizerunku”.
 3. Wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje zarówno Użytkowników, Podopiecznych oraz innych osób zainteresowanych ONKOfunduszem należy kierować na adres e-mailowy: biuro@onkofundusz.pl.
 4. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z PKPO, oznacza to odbiór przez PKPO wiadomości wysłanej na adres pocztowy i/lub e-mailowy.

§ 3

ZGŁOSZENIE, WERYFIKACJA I STATUS PODOPIECZNEGO

 1. Otrzymanie statusu Podopiecznego wymaga zrealizowania procesów Zgłoszenia oraz procesu Weryfikacji.
 2. Zgłoszenie polega na dokonaniu przez Użytkownika zadeklarowania chęci skorzystania z Usług. Użytkownik może dokonać Zgłoszenia alternatywnie:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej PKPO – biuro@onkofundusz.pl;

2) pisemnie, na adres siedziby PKPO – dostępnej na stronie PKPO.

 1. Zgłoszenie równoznaczne jest z chęcią zawarcia Umowy przez Użytkownika z PKPO oraz zgodą na otrzymanie od PKPO informacji dotyczących Usług.
 2. Po otrzymaniu Zgłoszenia PKPO informuje Użytkownika, o wymaganiach procesu Weryfikacji, przesyła Użytkownikowi załącznik nr 4 „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” oraz prosi Użytkownika o przesłanie wymaganej dokumentacji.
 3. Weryfikacja polega na:

1) wysłaniu przez Użytkownika, na adres e-mail PKPO (biuro@onkofundusz.pl) lub na adres pocztowy siedziby PKPO:

a) opisu Celu, w jakim ma być organizowana Zbiórka,

b) kopii dokumentacji medycznej (np. tomografia, rezonans, epikryza, wypis ze szpitala itp.) potwierdzającej fakt choroby nowotworowej Użytkownika,

c) podpisanej zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii wrażliwych danych osobowych Użytkownika przez PKPO (załącznik nr 4), w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usług przez PKPO;

2) wydaniu decyzji weryfikacyjnej przez minimum 50% aktualnego składu zarządu PKPO.

 1. W przypadku, w którym dokumentacja medyczna przesłana przez Użytkownika nie jest wystarczająca do pozytywnego zweryfikowania choroby Użytkownika, PKPO zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o przesłanie określonych przez PKPO dokumentów w celu weryfikacji choroby Użytkownika.
 2. Przesłanie sfałszowanej dokumentacji medycznej, bądź dokumentacji nie należącej do potencjalnego Podopiecznego, może spowodować zawiadomienie organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.
 3. Zarząd PKPO weryfikuje przesłaną dokumentację medyczną i ustala, czy świadczy ona o statusie potencjalnego Podopiecznego, tj. czy udowadnia fakt choroby nowotworowej. Jeżeli przesłane dane umożliwiają zakwalifikowanie Użytkownika do grona Podopiecznych, zarząd PKPO wydaje odpowiednią decyzję w tym w tym zakresie.
 4. W procesie podejmowania decyzji PKPO może zasugerować Użytkownikowi zasięgnięcie opinii właściwych autorytetów medycznych. Ich opinia będzie potraktowana przez PKPO jako podstawa podjęcia decyzji.
 5. Zarząd PKPO ma prawo wydać negatywną decyzję kończącą Weryfikację.

§ 4

UMOWA

 1. Jeżeli zarząd PKPO podjął pozytywną decyzję kończącą etap Weryfikacji, PKPO przesyła Użytkownikowi, na podany przez Użytkownika adres e-mail, Umowę w celu jej uzupełnienia
  i/lub zweryfikowania.
 2. Po uzgodnieniu zapisów Umowy regulującej zasady współpracy stron jest ona podpisywana przez Prezesa PKPO lub upoważnionego pełnomocnika oraz Podopiecznego.
 3. Po podpisaniu Umowy zostaje otwarta możliwość ogłoszenia i prowadzenia Zbiórki a osoba wskazana przez Użytkownika, będąca podmiotem zbiórki otrzymuje status Podopiecznego ONKOfunduszu.

§ 5 

ORGANIZACJA ZBIÓRKI

 1. PKPO świadczy na rzecz Podopiecznych Usługi w zakresie umożliwienia, za pośrednictwem Portalu, organizacji i prowadzenia Zbiórek na określone Cele.
 2. Organizacja Zbiórki polega na:

1) samodzielnym przygotowaniu Danych przez Podopiecznego;

2) przesłaniu PKPO przez Podopiecznego Danych na adres e-mail PKPO (biuro@onkofundusz.pl) lub na adres pocztowy siedziby PKPO;

3) zweryfikowaniu Danych i umieszczeniu Zbiórki zawierającej Dane przez PKPO na Portalu.

 1. Dane, o których mowa w ust. 2 powyżej, powinny zawierać: imię, nazwisko, wiek, historię choroby, zdjęcie, Cel. Zebrane Środki nie mogą być przeznaczone na inne Cele, niż określone powyżej, w szczególności Celami przeznaczenia Środków nie może być finansowanie lub refundacja wydatków niezwiązanych z leczeniem onkologicznym i rehabilitacją, jak również finansowanie i refundacja wydatków w szczególności takich jak:

1) koszty alternatywnych, nienaukowych lub niesprawdzonych metod leczenia, leków, operacji, zabiegów i terapii;

2) stałe koszty życia Podopiecznego (np. czynsz najmu mieszkania). środków oraz grafiki (np. zdjęcia).

 1. PKPO tworzy Zbiórkę na podstawie Danych. PKPO umieszcza Zbiórkę w Portalu w terminie 7 dni od dnia otrzymania Danych w trybie, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 2. Użytkownik oraz Podopieczny przekazują PKPO dane dobrowolnie i nieodpłatnie.
 3. Dane mogą być edytowane lub usuwane przez PKPO po otrzymaniu wniosku Użytkownika, Podopiecznego. Wniosek o edycję lub usunięcie danych składa się w ten sam sposób, w jaki realizowana jest procedura Zgłoszenia. Edycja lub usunięcie danych dokonywane jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku Podopiecznego przez PKPO. Osobą odpowiedzialną za o działanie jest Koordynator ONKOfunduszu.
 4. Jeżeli PKPO uzyska informacje, że Dane zawierają informacje nieprawdziwe, PKPO będzie uprawniona do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy, likwidacji Zbiórki i przekazania Środków na działalności statutową PKPO.
 5. Podopieczny ma obowiązek niezwłocznego informowania PKPO o każdorazowej zmianie Danych.

§ 6

DARCZYŃCY I DAROWIZNY

 1. PKPO świadczy na rzecz Darczyńców Usługi w zakresie umożliwienia, za pośrednictwem Portalu, przekazywania Darowizn w ramach organizowanych Zbiórek dla Podopiecznych.
 2. Wpłata Darowizny przez Darczyńcę polega na:

1) wejściu na Portal;

2) wyborze Zbiórki;

3) kliknięciu przycisku „Wesprzyj

4) wybraniu kwoty Darowizny, zaakceptowaniu Regulaminu oraz kliknięciu przycisku „Wesprzyj i wpłać”;

5) wyborze jednej z dostępnych metod płatności i dokonaniu Darowizny za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego lub w inny z dostępnych sposobów.

 1. Serwis pośrednictwa finansowego pobiera z tytułu przeprowadzonych transakcji prowizję od PKPO określoną w regulaminie Serwisu pośrednictwa finansowego.
 2. Niezależnie od procesu wpłaty Darowizny, opisanego w ust. 2 powyżej, Darczyńca może wpłacić Darowiznę poprzez bezpośrednie wpłaty na konto bankowe PKPO w banku Santander o numerze 72 1090 1883 0000 0001 3364 8201, w tytule podając imię i nazwisko Podopiecznego.
 3. Darczyńca nie jest uprawniony do decydowania o Celu Zbiórki ani do żądania od PKPO zmiany Celu.
 4. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

§ 7

CEL

 1. Środki zbierane w ramach organizowanych Zbiórek służą realizacji Celów, związanych z leczeniem Podopiecznych i ich rehabilitacją, takimi jak:

1) zakup leków, protez, specjalistycznej odzieży i/lub obuwia;

2) zakup specjalistycznego wyposażenia pokoju Podopiecznego lub sprzętu dostosowującego mieszkanie lub samochód Podopiecznego do jego potrzeb związanych z chorobą (np. podjazd dla wózka);

3) koszty operacji, zabiegów i terapii stosowanej przez szpital oraz podobnych czynności służących ratowaniu życia i zdrowia;

4) kosztów rehabilitacji pooperacyjnej;

5) koszty dojazdów Podopiecznego oraz opiekuna prawnego Podopiecznego;

6) koszty pobytu Podopiecznego w szpitalu;

7) koszty przygotowania do terapii;

8) kosztów dożywiania medycznego.

 1. Środki nie mogą być przeznaczone na inne Cele, niż określone powyżej, w szczególności Celami przeznaczenia Środków nie może być finansowanie lub refundacja wydatków niezwiązanych z leczeniem onkologicznym i rehabilitacją, jak również finansowanie i refundacja wydatków w szczególności takich jak:

1) koszty alternatywnych, nienaukowych lub niesprawdzonych metod leczenia, leków, operacji, zabiegów i terapii;

2) stałe koszty życia Podopiecznego (np. czynsz najmu mieszkania).

 1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, podlegają refundacji, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

1) zostały opłacone przez Podopiecznego;

2) zostały udokumentowane za pomocą prawidłowo wystawionej faktury VAT lub innego dokumentu księgowego, na którym Podopieczny występuje jako nabywca;

3) zostały przez Podopiecznego zgłoszone PKPO do refundacji na podstawie zestawienia kosztów (załącznik nr 5) wraz z dokumentacją finansową.

 1. W sytuacji, w której w trakcie Zbiórki jej Cel przestał istnieć, lub Podopieczny postanowi o zakończeniu Zbiórki, zgromadzone Środki zostaną  przeznaczone na cele statutowe PKPO lub na Zbiórkę innego Podopiecznego wskazaną przez Podopiecznego.
 2. Wskazując Cel Podopieczny zobowiązuje się, że w okresie trwania Zbiórki nie będzie publikował wezwań do przekazywania darowizn na ten sam cel w podobnych do Portalu serwisach internetowych, polskich i zagranicznych, działających w oparciu o crowdfunding (finansowane społecznościowe).
 3. PKPO ma prawo do natychmiastowego zakończenia Zbiórki w przypadku, w którym poweźmie wiadomość, że Podopieczny naruszył zobowiązanie, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

§ 8

ZAKOŃCZENIE I ROZLICZENIE ZBIÓRKI

 1. Zbiórka, o ile nie zostało wskazane inaczej, trwa do czasu zebrania ustalonych w Celu środków, upływu czasu przeznaczonego na zebranie środków bądź likwidacji Zbiórki zgodnie z Regulaminem.
 2. Środki zebrane w ramach Zbiórki na określony Cel podawane są na Portalu przy opisie Zbiórki. Informacje na temat Darowizn wpłacanych bezpośrednich na konto bankowe PKPO są aktualizowane minimum raz w miesiącu.
 3. Darowizny wpłacane są na rachunek PKPO, jako podmiotu upoważnionego do zbierania Darowizn.
 4. Wszelkie wpłacone Środki pozostają własnością PKPO. Środki zgromadzone w ramach Zbiórki nie są własnością prywatną Podopiecznego i przeznaczone są na Cele określone w Zbiórce. Podopieczni nie są uprawnieni do swobodnego dysponowania Środkami i nie maja prawa żądać ich przeznaczenia w inny sposób, niż na określone Cele.
 5. Podstawą wypłaty Środków, jest przedstawienie PKPO przez Podopiecznego dowodów pokrycia wydatków, które mogą zostać zrefundowane poprzez wypłatę Środków.
 6. Wypłata Środków na rzecz Podopiecznego następuje w terminie 14 dni od dnia skutecznego złożenia PKPO przez Podopiecznego zlecenia wypłaty wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5 powyżej. Dokumenty należy przesłać pocztą na adres PKPO. Wypłata środków jest realizowana wyłącznie do aktualnego stanu konta Podopiecznego.
 7. W przypadku, w którym przedstawione dokumenty, nie uzasadniają poniesionych kosztów, PKPO nie realizuje wypłaty Środków oraz powiadamia o przyczynach odmowy i prosi o przedstawienie przez Podopiecznego dodatkowych dokumentów.
 8. Koordynator ONKOfunduszu zobowiązany jest do wydatkowania Środków zgodnie ze wskazanym w Zbiórce Celem.
 9. W przypadku, w którym Podopieczny zmarł przed końcem Zbiórki, w tym przed wyczerpaniem zgromadzonych środków zostają one przekazane na realizację celów statutowych PKPO.
 10. W przypadku, w którym po zakończeniu Zbiórki Podopieczny przez okres 6 miesięcy nie kontaktuje się z PKPO w sprawie wypłaty Środków, lub przez ten sam okres nie odpowiada na próby kontaktu ze strony Koordynatora ONKOfunduszu, Środki zostają przekazane na realizację celów statutowych PKPO.

§ 9

OPŁATY

 1. PKPO nie pobiera opłat za świadczone usługi wyższych niż rzeczywiste koszty prowadzenia obsługi Zbiórek - są to w szczególności koszty opłat i prowizji narzucanych PKPO przez Serwis pośrednictwa finansowego, opłat bankowych i pokrycia wynagrodzenia Koordynatora ONKOfunduszu.

§ 10

DANE OSOBOWE

 1. Informacje związane z przetwarzaniem przez PKPO danych osobowych znajdują się w odrębnym dokumencie – Polityce Ochrony Danych Osobowych.

§ 11

REKLAMACJE

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia odwołania w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu i świadczeniem Usług przez PKPO.
 2. Odwołania należy składać za pośrednictwem poczty e-mail PKPO – biuro@onkofundusz.pl lub pisemnie, na adres siedziby.
 3. Odwołanie powinno zawierać informacje jednoznacznie identyfikujące Zbiórkę oraz dane osobowe Użytkownika umożliwiające dwustronną komunikację (imię, nazwisko i dane kontaktowe), opis zaistniałego problemu oraz oczekiwany rezultat złożenia reklamacji.
 4. PKPO udziela niezwłocznie odpowiedzi na reklamację, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania odwołania.
 5. Odpowiedź na odwołanie zostanie przesłana Użytkownikowi listownie lub na wskazany adres e-mailowy.

§ 12

WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Podopieczny może żądać od PKPO usunięcia Zbiórki, wysyłając żądanie za pośrednictwem poczty e-mail PKPO – biuro@onkofundusz.pl.
 2. Żądanie usunięcia Zbiórki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, równoznaczne jest ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez PKPO żądania usunięcia Zbiórki.
 3. PKPO może wypowiedzieć Umowę i usunąć Zbiórkę w przypadku naruszenia przez Podopiecznego postanowień Regulaminu lub Umowy oraz w przypadku korzystania przez Podopiecznego z Portalu w sposób naruszający przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. O fakcie wypowiedzenia Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Podopieczny zostanie poinformowany na podany przez Podopiecznego adres e-mail.

§ 13

ZMIANA REGULAMINU

 1. PKPO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Portalu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Podopieczni zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu pocztą e-mail, na wskazane przez nich adresy, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli zmiany Regulaminu nie zostaną odrzucone w sposób wskazany w e-mailu informującym uznaje się, że zmiana została zaakceptowana od dnia ich wejścia w życie.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Portalu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

Do pobrania:

Regulamin ONKOfundusz

©2024 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners