Wsparcie od organizacji pozarządowych w Polsce dla Ukrainy / Підтримка неурядових організацій Польщі для України

Informacje od Fundacji Onkologicznej ,,Rakiety'' / інформація від Онкологічного Фонду «Ракети»

 

W ramach współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, dzięki uprzejmości Fundacji Onkologicznej ,,Rakiety'' przekazujemy istotne i pomocne informacje o prowadzonych działaniach z ich strony na rzecz chorych onkologicznie z Ukrainy:

 

У рамках співпраці з іншими громадськими організаціями, люб’язно наданими Онкологічним Фондом «Ракети», ми надаємо важливу та корисну інформацію про їх діяльність для онкологічних пацієнтів з України:

 

  • Wsparcie pacjentów onkologicznych z Ukrainy

Wsparcie konsultacyjne, finansowe, związane z transportem medycznym, umawianiem wizyt do lekarza i leczeniem, dojazdami, zamieszkaniem, sprawami socjalnymi.

Program koordynuje Zoya Batyr, tel. 733 095 555, email: z.batyr@fundacjarakiety.pl

 

  • Projekt "SPACEREM PRZEZ WARSZAWĘ"

Projekt zakłada organizację spotkań integracyjnych w formie gier terenowych i spacerów edukacyjnych.  Uczestnicy biorący udział w spotkaniach będą mieli okazję poznać Warszawę od innej, nieznanej na co dzień strony. Forma realizacji sprzyjać będzie poznaniu zarówno współczesnej topografii, jak i historii związanych z kluczowymi miejscami w Warszawie. Podczas każdego z wydarzeń uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzania określonych miejsc związanych z kulturą, sztuką i sportem (m.in. muzea, wystawy, obiekty kulturalne). Docelowo w jednym wydarzeniu uczestniczyć będzie do 30 uczestników. Poza osobami odpowiedzialnymi za realizację uczestnikom towarzyszyć będzie tłumacz, który pomoże im w komunikacji, a na wcześniejszym etapie będzie odpowiedzialny za tłumaczenie kart gier i wskazówek na nich zawartych. Projekt zakłada organizację w okresie od września do grudnia jednego dużego wydarzenia   integracyjnego miesięcznie (łącznie 4) i ośmiu mniejszych, cyklicznych wydarzeń, w formie spacerów edukacyjnych których dokładny harmonogram ustalony będzie po rekrutacji uczestników. Spotkania odbywać się będą zarówno w dni robocze, jak i weekendy. Dzięki zastosowaniu formy gier miejskich i spacerów edukacyjnych spotkania będą szczególnie interesujące dla młodzieży. Forma "grywalizacji" sprawi, że uczestnicy bardziej zaangażują się w poznawanie historii i ciekawostek na temat miejsc, które odwiedzą. 

Głównymi adresatami zadania jest młodzież polska i ukraińska - na spotkania będą mogły być jednak zaproszone całe rodziny tj. dzieci/seniorzy/rodzice w ramach integracji międzykulturowej. Spotkania mają za zadanie pomóc w integracji i poznaniu zarówno siebie nawzajem i najbliższego otoczenia i jego historii.  

Osoba do kontaktu: Anna Krysiak: tel. 732 642 222, email: a.krysiak@fundacjarakiety.pl

 

  • PFRON - POMOC OBYWATELOM UKRAINY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Projekt polega na wsparciu ok. 40 ukraińskich Osób z Niepełnosprawnościami i ich bliskich (także ok. 40 osób) z obszaru całej Polski. Pomoc ma polegać na zorganizowaniu rozpoznania potrzeb danego przypadku i dobraniu właściwej ścieżki pomocy, objęcie opieką bliskich podróżujących z OZN poprzez udzielanie wsparcia psychologicznego oraz wsparcia integracji z rynkiem pracy. W projekcie nacisk kładziony będzie także na spełnienie potrzeb integracji społecznej poprzez organizację warsztatów integracyjnych/terapeutycznych np. ceramicznych, dogoterapii, naukowych dla dzieci i innych w takim zakresie, aby zapewniały rozwój i nabywanie kompetencji ułatwiających samodzielne funkcjonowanie OZN.  W zakresie przygotowania do wejścia na rynek pracy planuje się umożliwienie nabycia kwalifikacji/kompetencji zawodowych zaproponowanych dla OZN, dobranych do beneficjentów i zaproponowanych na podstawie zapotrzebowania aktualnego na lokalnym rynku pracy oraz nauki języka polskiego.

Aby wykluczyć błędy wynikające ze stresu i bariery językowej w przypadku oryginalnej dokumentacji organizacja skorzysta z pomocy osób tłumaczących. Pierwszy kontakt odbywa się poprzez infolinię dedykowaną OZN ukraińskim oraz poprzez kontakt mailowy z personelem fundacji, również posługującym się językiem rosyjskim i ukraińskim.

Osoba do kontaktu: tel. 732 642 222, email: a.krysiak@fundacjarakiety.pl

 

• Підтримка онкологічних хворих з України

Консультаційна та фінансова підтримка, пов'язана з медичним транспортом, організацією візиту до лікаря та лікування, доїздом, житлом, соціальними питаннями.

Програму координує Зоя Батир, тел.: 733 095 555, e-mail: z.batyr@fundacjarakiety.pl

 

• Проект «ПРОГУЛЯНКА ВАРШАВОЮ».

Проект передбачає організацію інтеграційних зустрічей для онкологічних пацієнтів у формі виїзних ігор та пізнавальних прогулянок. Учасники зустрічей матимуть можливість пізнати Варшаву з іншого боку, невідомого їм до цього часу. Форма реалізації сприятиме пізнанню як сучасної топографії, так і історії, пов’язаної з ключовими місцями Варшави. Під час кожного із заходів учасники матимуть можливість відвідати певні місця, пов’язані з культурою, мистецтвом та спортом (включаючи музеї, виставки, культурні об’єкти). Планово, в одному заході братимуть участь до 30 учасників. Окрім осіб, відповідальних за реалізацію, учасників супроводжуватиме перекладач, який допомагатиме їм спілкуватися, а на ранньому етапі відповідатиме за переклад ігрових карт та інструкцій, що містяться на них. Проект передбачає організацію одного великого інтеграційного заходу на місяць (загалом 4) та восьми менших циклічних заходів, у період з вересня по грудень у формі освітніх прогулянок. Точний графік буде визначено після набору учасників. Зустрічі будуть проходити як у будні, так і у вихідні дні. Завдяки використанню форми міських ігор та пізнавальних прогулянок, зустрічі будуть особливо цікавими для молоді. Форма «гейміфікації» дозволить активніше залучити учасників до пізнання історії та цікавих фактів про місця, які вони відвідають.

Основними адресатами завдання є польська та українська молодь, однак на зустрічі в рамках міжкультурної інтеграції можуть бути запрошені цілі родини, тобто діти/пенсіонери/батьки. Зустрічі покликані сприяти інтеграції та знайомству один з одним, а також найближчим оточенням та його історією.

Контактна особа: Анна Крисяк: тел.: 732 642 222, e-mail: a.krysiak@fundacjarakiety.pl

 

• PFRON - ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Проект полягає у підтримці близько 40 українських людей з інвалідністю та їхніх родичів (також близько 40 осіб) на території усієї Польщі. Допомога спрямована на пізнання потреб кожного конкретного випадку та виборі правильного шляху допомоги, піклуванні про родичів, які подорожують з особами з інвалідністю, шляхом надання психологічної підтримки та підтримки інтеграції на ринок праці. Проект також зосереджений на задоволенні потреб соціальної інтеграції через організацію інтеграційних/терапевтичних майстерень. Наприклад, керамічних, доготерапевтичних та наукових, для дітей та дорослих, у тій мірі, в якій вони забезпечують розвиток та набуття навиків, що сприяють незалежному функціонуванню осіб з інвалідністю. З точки зору підготовки до виходу на ринок праці, планується уможливити здобуття професійних кваліфікацій/компетенцій, запропонованих для осіб з інвалідністю, обраних для бенефіціарів та запропонованих на основі поточного попиту на місцевому ринку праці, та вивчення польської мови.

Щоб виключити помилки, що виникають через стрес і мовний бар'єр у випадку оригінальної документації, організація скористається допомогою перекладачів. Перший контакт відбувається через телефон інфолінії, виділений для українських пацієнтів з інвалідністю та через електронну пошту з працівниками фонду, які також володіють українською та російською мовами.

Контактна особа: Анна Крисяк тел.: 732 642 222, електронна адреса: a.krysiak@fundacjarakiety.pl

©2023 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners