Regulamin Zarządu

Regulamin Zarządu Fundacji Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

z dnia 22 sierpnia 2013 roku

 

§ 1

Regulamin określa zakres działania, sposób i tryb pracy Zarządu Fundacji Polskiej Koalicji Pacjent Onkologicznych z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000333981) zwanego dalej Zarządem.

§ 2

Zarząd działa na podstawie statutu Fundacji Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz uchwał Rady Fundacji a także przepisów prawa powszechnego obowiązującego oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3

Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 4

1.     Zarząd jest maksymalnie pięcioosobowy,  składa się z Prezesa Zarządu oraz od 1 do 4 Wiceprezesów.

2.     Prezes Zarządu, Wiceprezesi oraz Członkowie Zarządu powoływani są i odwoływani przez Radę Fundacji. Wszyscy członkowie Zarządu powoływani są na okres kadencji trwającej 4 lata.

3.     Dopuszcza się możliwość przerwy w wykonywaniu obowiązków przez Członka Zarządu spowodowanej miedzy innymi koniecznością wypoczynku lub pogorszeniem stanu zdrowia.

4.     Jeżeli przerwę w wykonywaniu obowiązków ma Prezes Zarządu jego obowiązki pełni jeden wskazany przez niego Wiceprezes.

§ 5

1.     Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2.     W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.

3.     W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

4.     Wszelkie kontakty służbowe Członków Zarządu, tematy rozmów prowadzonych w imieniu i na rzecz Fundacji stanowią jej własność i wymagają ich udokumentowania w protokołach, notatkach i raportach, które będą przechowywane w siedzibie Fundacji.

5.     Niezależnie od sposobu reprezentacji Fundacji (o którym mowa w ust. 1-3 powyżej), rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości powyżej 30 000 zł wymaga akceptacji i podpisu trzech członków Zarządu w tym jednym z nich musi być Prezesem Zarządu lub jeden z Wiceprezesów na podstawie pełnomocnictwa Prezesa.

§ 6

1.     Zarząd Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych przejawia szczególną dbałość o przestrzeganie wszystkich przepisów prawa w ramach prowadzonej działalności, wykazuje się dobrą znajomością przepisów obowiązujących w tym zakresie oraz zapewnia Fundacji PKPO właściwą i rzetelną obsługę prawną.

2.     Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

3.     Uchwały podejmowane są na posiedzeniach Zarządu, w trybie pisemnym lub w trakcie telekonferencji z wykorzystaniem dostępnych środków technicznych.

4.     Uchwały podjęte w trakcie telekonferencji wymagają dla swej ważności potwierdzenia w formie pisemnej i podpisania przez Członków Zarządu podejmujących uchwałę, w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia.

5.     Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) wszystkich Członków Zarządu (tj. 2 przy Zarządzie 3-osobowym, 3 przy Zarządzie 4-osobowym lub 4 przy Zarządzie 5-osobowym).

6.     Głosowanie w ramach Zarządu przebiega według zasady: uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

7.     Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

8.     W posiedzeniach Zarządu, za zgodą Zarządu, mogą brać udział bez prawa głosu osoby spoza Zarządu Fundacji.

9.     Posiedzenia Zarządu muszą kończyć się protokołem zawierającym: kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, listę obecności, numer i treść podjętych uchwał, wyniki glosowania, konkluzje prowadzonych dyskusji.

10.                       Protokół jest przyjmowany i podpisywany przez uczestników posiedzenia.

11.                        Głosowanie Zarządu w trybie pisemnym odbywa się poprzez podpisanie i przesłanie treści uchwały o jednakowym brzmieniu do siedziby Fundacji przez każdego członka Zarządu Fundacji. Uchwała jest podjęta z chwilą odebrania głosów od wszystkich członków Zarządu. Z głosowania w trybie pisemnym sporządza się protokół, który podpisuje Zarząd Fundacji bądź osoba upoważniona.

12.                       W sytuacji wymagającej podjęcia szybkiej decyzji lub naglącej czynności, mogą być one podejmowane przez dwóch członków Zarządu, w tym z włączeniem Prezesa Zarządu. W takim wypadku Prezes Zarządu zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony.

13.                        Wyjazdy służbowe członków Zarządu muszą być zgłaszane z wyprzedzeniem i uzasadnieniem okoliczności i potrzeby delegacji.

14.                        Obsługę administracyjną Zarządu pełni biuro, na czele którego stoi  Dyrektor Biura Zarządu PKPO.

§ 7

Tryb procedowania i podejmowania decyzji w warunkach bieżącej działalności.

1.     Każdy z członków Zarządu ma prawo wnosić sprawę pod rozpatrzenie przez cały Zarząd.

2.     Każdy z członków Zarządu ma prawo zgłosić projekt i zaproponować osobę odpowiedzialną do prowadzenia projektu. W przypadku, gdy jest to projekt z obszaru kompetencji innego członka Zarządu powinien skonsultować z pozostałymi wszelkie sprawy z tym związane.

3.     W przypadku wygenerowania lub przystąpienia do projektu Prezes  wyznacza osobę z Zarządu do kierowania projektem. Informacje  związane z prowadzonym zadaniem są na bieżąco konsultowane z pozostałymi  członkami Zarządu.

4.     Wszelkie sprawy przesyłane w formie elektronicznej (umowy, projekty, propozycje, prośby, etc.), które są konsultowane lub wymagają decyzji całego zespołu powinny uzyskać imienną odpowiedź od każdego członka Zarządu oraz Dyrektora Biura w ciągu 24 godzin.

Brak informacji o zajętym stanowisku  będzie uznane za indywidualne wstrzymanie się od głosu i scedowanie dokonania wyboru na pozostałych.

§ 8

Podział obowiązków Członków Zarządu

Prezes Zarządu:

1.     Kreowanie pozytywnego w społecznym odbiorze wizerunku Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych poprzez ustalanie strategii działania.

2.     Wspólnie z pozostałymi Członkami Zarządu kontakty z przedstawicielami organów administracji państwowej ustawodawczej i wykonawczej.

3.     Kontakty ze środowiskiem naukowym oraz Organizacjami Naukowymi.

4.     Kontrola pracy pozostałych Członków Zarządu.

5.     Publiczna prezentacja spraw o znaczeniu strategicznym dla PKPO

 

Wiceprezes Zarządu ds. logistyczno-organizacyjnych – Rewident Zarządu

1.     Kreowanie pozytywnego w społecznym odbiorze wizerunku Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

2.     Współtworzenie programu rozwoju PKPO.

3.     Kontrola finansów PKPO, kontrola funkcjonowania biura.

4.     Organizacja imprez ogólnopolskich i lokalnych.

5.     Przygotowywanie sprawozdań.

 

Wiceprezes Zarządu ds. administracyjno-organizacyjnych – Dyrektor Zarządzający:

1.     Kreowanie pozytywnego w społecznym odbiorze wizerunku Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

2.     Współtworzenie programu rozwoju PKPO.

3.     Organizacja i kontrola pracy Biura Zarządu.

4.     Kierowanie zasobami ludzkimi według zasad sprawiedliwej oceny, zbudowanie systemu motywacji dla osiągnięć indywidualnych i zespołowych, wynagradzania zasobów ludzkich.

5.     Zatwierdzanie jednorazowych płatności do kwoty 15 000 zł

a wspólne z Wiceprezesem ds. logistyczno-organizacyjnych zatwierdzanie płatności jednorazowych do kwoty 30 000 zł.

 

Wiceprezes Zarządu ds. kontaktów z mediami – Rzecznik Prasowy

1.     Kreowanie pozytywnego w społecznym odbiorze wizerunku Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

2.     Współtworzenie programu rozwoju PKPO.

3.     Prezentowanie stanowiska PKPO w sprawach pacjentów.

4.     Pełnienie funkcji arbitra przy rozwiazywaniu problemów pracowniczych.

5.     Kontrola aktywności Prezesa Zarządu w zakresie media relations z prawem wnoszenia uwag na posiedzenia Zarządu.

 

Wiceprezes Zarządu - Sekretarz

1.     Kreowanie pozytywnego w społecznym odbiorze wizerunku Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

2.     Współtworzenie programu rozwoju PKPO.

3.     Zarzadzanie i kontrola nad obiegiem dokumentów.

4.     Wspieranie pracy Biura Zarządu.

5.     Wspieranie pozostałych członków Zarządu w pracach nad różnymi projektami.

 

§ 9

W razie niepowołania któregokolwiek z Wiceprezesów Zarządu wskazanych w § 8 powyżej, realizacja jego obowiązków zostanie przejęta przez pozostałych Członków Zarządu, zgodnie z poleceniem Prezesa Zarządu.

§ 10

W razie sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Statutu Fundacji PKPO zastosowanie znajdują właściwe postanowienia Statutu.

§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem powzięcia Uchwały Zarządu Fundacji PKPO   o jego wprowadzeniu.

©2024 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners