Styczniowa lista leków refundowanych 2023

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2023 r.

Styczniowa lista leków przyniosła ona wspaniałe wiadomości dla pacjentów chorych na raka płuca oraz międzybłoniaka opłucnej. Już w styczniu pacjenci z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z ekspresją PD-L1 < 50% będą mogli być leczeni w I linii terapiami skojarzonymi: niwolumabem i ipilimumabem w połączeniu z dwoma cyklami chemioterapii. Również chorzy z międzybłoniakiem opłucnej otrzymali leczenie podwójną immunoterapią w I linii. Dzięki decyzjom Ministerstwa Zdrowia kolejne grupy pacjentów będą mogły być leczone zgodnie z najnowszymi wytycznymi/ najnowszymi terapiami.

Na najnowszej liście leków refundowanych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r., w onkologii pojawiły się następujące zmiany w programach lekowych:

W leczeniu chorych na raka płuca (ICD-10: C34) oraz międzybłoniaka opłucnej (ICD-10: C45) dodano leki w następujących substancjach czynnych w programie lekowym B.6.:

  • ozymertynib (Tagrisso) - Leczenie uzupełniające po radykalnej resekcji guza u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca oraz leczenie III i kolejnych linii niedrobnokomórkowego raka płuca u pacjentów z potwierdzoną obecnością mutacji T790M w genie EGFR.
  • cemiplimab (Libtayo) – Leczenie I linii w monoterapii pacjentów z rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca o wysokiej ekspresji PD-L1 (Pd-L1 ⩾ 50%).
  • atezolizumab (Tecentriq) - Leczenie I linii w monoterapii pacjentów z rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca o wysokiej ekspresji PD-L1 (Pd-L1 ⩾ 50%).
  • entrektynib (Rozlytrek) - Leczenie I lub II linii niedrobnokomórkowego raka płuc u pacjentów z fuzją genu ROS-1 (chorzy z niepowodzeniem wcześniejszej chemioterapii).
  • niwolumabipilimumab (Opdivo + Yervoy) - Leczenie I linii niedrobnokomórkowego raka płuca u pacjentów z ekspresją PD-L1 < 50% z zastosowaniem w skojarzeniu niwolumabuipilimumabu w połączeniu z dwoma cyklami chemioterapii oraz leczenie I linii pacjentów chorych na nieoperacyjnego złośliwego międzybłoniaka opłucnej niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem.

W leczeniu chorych na szpiczaka plazmocytowego (ICD-10: C90.0) w programie lekowym B.54. dodano:

  • daratumumab we wskazaniach:

- Leczenie I linii daratumumabem w skojarzeniu z bortezomibem, talidomidemdeksametazonem (schemat DVTd) dorosłych pacjentów z uprzednio nieleczonym szpiczakiem plazmocytowym (I linia leczenia), kwalifikujących się do leczenia chemioterapią wysokodawkową z przeszczepieniem autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych,

- Leczenie daratumumabem w skojarzeniu z bortezomibemdeksametazonem (schemat DVd) w II-IV linii leczenia dorosłych chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego, u których nie stwierdzono oporności na leczenie bortezomibem - rozszerzenie aktualnie refundowanego wskazania, choroba rzadka.

- Leczenie daratumumabem w skojarzeniu z lenalidomidemdeksametazonem (schemat DRd) w II-IV linii leczenia dorosłych chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (Choroba rzadka).

  • elotuzumab (Empliciti) - leczenie elotuzumabem w skojarzeniu z pomalidomidemdeksametazonem (schemat EloPd) od III linii leczenia dorosłych chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego. (Choroba rzadka).

 

Lenalidomid, lek stosowany w leczeniu w szpiczaka plazmocytowego, zostanie przeniesiony z listy programów lekowych do katalogu chemioterapii. 

 

W programie B.66. w leczeniu chorych na chłoniaki T-komórkowe można będzie zastosować brentuksymab vedotin w skojarzeniu z cyklofosfamidem, doksorubicynąprednizonem (CHP) w I linii leczenia dorosłych chorych na 13.układowego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek (sALCL), choroba rzadka.

 

W programie B.79., w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD-10: C91.1):

  • ibrutynib we wskazaniach:

- leczenie ibrutynibem w monoterapii w I linii leczenia dorosłych chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową z delecją 17p (del17p) / mutacją w genie TP53 (mutTP53) lub niezmutowanym statusem IgHV (Choroba rzadka) - - leczenie ibrutynibem w monoterapii od II linii leczenia dorosłych chorych na oporną lub nawrotową przewlekłą białaczkę limfocytową, bez względu na status delecji 17p (del17p) / mutacji w genie TP53 (mutTP53) - rozszerzenie aktualnie refundowanego wskazania dla pacjentów bez delecji 17p (del17p) / mutacji w genie TP53 (mutTP53), choroba rzadka.

  • akalabrutynib we wskazaniach:

- leczenie akalabrutynibem w monoterapii w I linii leczenia dorosłych chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową z delecją 17p (del17p) / mutacją w genie TP53 (mutTP53) lub niezmutowanym statusem IgHV. (Choroba rzadka).

- leczenie akalabrutynibem w monoterapii od II linii leczenia dorosłych chorych na oporną lub nawrotową przewlekłą białaczkę limfocytową z delecją 17p (del17p) / mutacją w genie TP53 (mutTP53) oraz dorosłych chorych na oporną lub nawrotową przewlekłą białaczkę limfocytową bez delecji 17p (del17p) / mutacji w genie TP53 (mutTP53), po wcześniejszym leczeniu wenetoklaksem w skojarzeniu z przeciwciałem anty-CD20 lub w przypadku przeciwwskazań do zastosowania wenetoklaksu z przeciwciałem anty-CD20 (Choroba rzadka).

 

Ministerstwo Zdrowia planuje połączyć dotychczas oddzielne programy lekowe dotyczące leczenia chłoniaków B-komórkowych. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w leczeniu chorych na klasycznego chłoniaka Hodgkina oraz w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową.

 

Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się TUTAJ

 

 

Źródło: Materiały prasowe, www.gov.pl

©2023 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners